LYTSE FARWEGEN

Lytse Farwegen


Update voorjaar 2016

lytsefarwegenlytsefarwegenlytsefarwegen

HET IS GELUKT!

De quick-wins zijn gerealiseerd. Na 5 jaar volhouden zijn wij erg blij. Er zijn 3 bruggen opgehoogd in de vaart van Lollum naar Franeker, en ook het knelpunt in de Hidaarder/Kloostervaart is opgelost.

Het heeft er lang op geleken dat er niets met de plannen zou gaan gebeuren, want geld in tijden van crisis is niet makkelijk te vinden.

Maar provincie en de drie gemeenten stelden toch budget ter beschikking, en op 21 mei 2016 zijn de bruggen feestelijk opgetuigd met een naambord.

De werkgroep Lytse Farwegen (Chris Kramer – Hitzum, Johannes Koster – Tzum, Klaas Bijleveld – Kubaard, Josje Hennink – Arum) draagt voor uitvoering van de rest van de plannen graag het stokje over aan een verse club.


Update voorjaar 2014

De gemeenteraden van Littenseradiel, súdwest-Fryslân en Franekeradeel en de provincie hebben allen ingestemd met een mooie bijdrage voor de realisering van 4 zogenaamde QuickWins: het ophogen van 4 landbouwbruggen in de noord-zuid route Bolsward Franeker en de oost-west route Bolsward Easterein. Zo ontstaan, samen  met de bestaande DM routes aantrekkelijke vaarrondjes en worden de rondjes ook beter toegankelijk voor schaatsers.

De noord-zuid route is vanaf Bolsward tot Lollum op hoogte.

Ten noorden van Lollum zijn een aantal knelpunten.

In de oost‐west verbinding Hidaardervaart/Kloostervaart bevindt zich één zeer lage brug.

 

Met relatief kleine investeringen kan veel bereikt worden. Duidelijk was dat in de Hidaarder/Kloostervaart een groot knelpunt aanwezig is, dat recreatievaart in de route tussen Bolsward en Easterein  belemmert. Door één landbouwbrug met een huidige doorvaarthoogte van 0,62m te verhogen tot 1,50m, wordt de gehele Kloostervaart bevaarbaar voor boten met een doorvaarhoogte van 1,20m. Om de noord-zuid route bevaarbaar te maken dienen 3 lage landbouwbruggen verhoogd te worden tot een doorvaarhoogte van 1,50m. Daarmee is de gehele route bevaarbaar voor vaartuigen met een doorvaarhoogte van 1,20m.

De dorpen Tzum, Lollum, Hidaard, Hartwerd, Reahûs en Easterein hebben het meest direct voordeel van de brugverhogingen, omdat deze plaatsvinden in hun nabije omgeving. De overige dorpen krijgen door de verhogingen meer mogelijkheden om rondgaande routes te varen en te schaatsen.

Op dit moment wordt hard gewerkt door alle dorpen om de begroting rond te krijgen zodat we snel van start kunnen.

Lytse Farwegen


Update voorjaar 2014

De gemeenteraden van Littenseradiel, súdwest Fryslân en Franekeradeel en de provincie hebben allen ingestemd met een mooie bijdrage voor de realisering van 4 zogenaamde QuickWins: het ophogen van 4 landbouwbruggen in de noord-zuid route Bolsward Franeker en de oost-west route Bolsward Easterein. Zo ontstaan, samen  met de bestaande DM routes aantrekkelijke vaarrondjes en worden de rondjes ook beter toegankelijk voor schaatsers.

De noord-zuid route is vanaf Bolsward tot Lollum op hoogte.

Ten noorden van Lollum zijn een aantal knelpunten.

In de oost‐west verbinding Hidaardervaart/Kloostervaart bevindt zich één zeer lage brug.

Met relatief kleine investeringen kan veel bereikt worden. Duidelijk was dat in de Hidaarder/Kloostervaart een groot knelpunt aanwezig is, dat recreatievaart in de route tussen Bolsward en Easterein  belemmert. Door één landbouwbrug met een huidige doorvaarthoogte van 0,62m te verhogen tot 1,50m, wordt de gehele Kloostervaart bevaarbaar voor boten met een doorvaarhoogte van 1,20m. Om de noord-zuid route bevaarbaar te maken dienen 3 lage landbouwbruggen verhoogd te worden tot een doorvaarhoogte van 1,50m. Daarmee is de gehele route bevaarbaar voor vaartuigen met een doorvaarhoogte van 1,20m.

De dorpen Tzum, Lollum, Hidaard, Hartwerd, Reahûs en Easterein hebben het meest direct voordeel van de brugverhogingen, omdat deze plaatsvinden in hun nabije omgeving. De overige dorpen krijgen door de verhogingen meer mogelijkheden om rondgaande routes te varen en te schaatsen.

Op dit moment wordt hard gewerkt door alle dorpen om de begroting rond te krijgen zodat we snel van start kunnen.


SWF_farwegen

Op 9 juli 2012 heeft wethouder Maarten Offinga van de gemeente Sudwest-Fryslan het rapport Lytse Farwegen in ontvangst genomen. Hij gaf aan blij te zijn met het initiatief en de inventarisatie.
De gemeente Sudwest-Fryslan is zich als waterrijke gemeente voortdurend bewust van de bevaarbaarheid van het water binnen haar grenzen en zo wordt bij voorgenomen reconstructies (veranderen van wegen of fietspaden bijvoorbeeld) al altijd rekening gehouden met brughoogten, aldus de wethouder. De gemeente zal haar best doen mee te werken aan het oplossen van de in het rapport genoemde knelpunten maar gaf ook aan dat er geen geld voor op de plank ligt. De gemeenteraad stemde onlangs in met bezuinigingen voor 12 miljoen euro.
Eerder werd het aangeboden aan de gemeenten Littenseradiel en Franekeradeel.
Deze 3 gemeenten gaan nu eerst samen om tafel. Het is van groot belang dat het plan bij de gemeenten wordt meegenomen met toekomstige werken. Dat geldt voor het op diepte en breedte houden of maken van de vaarten en voor het ophogen van de bruggen voor auto’s, fietsen en ander verkeer.

De werkgroep Lytse Farwegen zal zich blijven inspannen om de vaarten geschikt te maken voor kleine schepen en schaatsers. Zij vraagt daarbij om maatwerk. In de aanbevelingen wordt dan ook niet uitgegaan van standaard hoogtes, zoals die bijvoorbeeld door de provincie worden gehanteerd bij de classificatie van vaarwegen, maar is per vaart gekeken naar de op dat traject haalbare aanpassingen en op die manier met beperkte middelen een bevaarbaar traject te krijgen.


farwegen

 

 

 

 

 

Onderstaande tekst is voor een deel afkomstig uit hetFriesch Dagblad van 23 augustus 2011.

 

 

 

14 dorpen in Noord West Friesland hebben een inventarisatie download (3,4 MB, of voor een betere resolutie van de kaarten dit bestand – 65MB, dus dat kan even duren)laten maken van de kleine vaarwegen. Doel is deze bevaarbaar te maken voor kleine schepen en geschikt voor schaatsers.

De veertien dorpen zijn vertegenwoordigd in Lytse Farwegen. Het gaat naast Arum om Kubaard, Spannum-Iens, Hitzum, Tzum, Achlum, Easterein, Itens, Hinnaard, Hichtum, Lollum, Waaksens en Hidaard. Voor financiële ondersteuning werd aangeklopt bij Gebiedsplatform Plattelandsprojecten Noardwest Fryslân. Het platform stelde zevenduizend euro uit het Europese Leaderproject beschikbaar en met dit geld wordt het haalbaarheidsonderzoek betaald.

In het verleden waren vrijwel alle dorpen goed over water bereikbaar. Veel producten werden over water vervoerd. In de loop van de twintigste eeuw hebben de vaarten deze functie verloren. Ruilverkavelingen en de aanleg van wegen, dammen en lage bruggen hebben veel vaarten onbevaarbaar gemaakt.

Het plan van Lytse Farwegen kan worden gezien als een vervolg op het vaarwegenplan dat de Heidemij in 1993 in opdracht van het recreatieschap De Marrekrite heeft opgesteld. Een aantal onderdelen van dit plan is uitgevoerd, zoals het opwaarderen van de vaartroutes Bolsward-Harlingen, Bolsward-Wommels-Easterlittens, het opknappen van de Achlumervaart, de aanleg van de Middelseeroute en het tot stand brengen van de verbinding Lathumervaart en Kûbaard.

De werkgroep wil drie verschillende routes in het gebied opnieuw bevaarbaar maken. De eerste route gaat vanuit Kûbaard naar Lollum en vervolgens via Tzum, Spannum en Iens terug naar Kûbaard. De tweede route maakt het rondje Waaksens, Arum, Achlum, Hitzum, Franeker, Tzum, Kûbaard, Waaksens en de derde route brengt de waterrecreant vanuit Kûbaard via Waaksens, Hichtum, Hidaard en Easterein weer in Kûbaard.

Alle knelpunten en obstakels in de drie routes zijn door Oranjewoud in kaart gebracht. Het gaat niet alleen om lage bruggen, maar ook om de breedte van de vaarwegen. Ook wordt de toegankelijkheid van de aanwezige vaarverbindingen en aansluitingen geïnventariseerd. Daarnaast brengt het ingenieursbureau de kosten van het opknappen van de drie routes in beeld.

Met het bevaarbaar maken van de vaarwegen in de Greidhoeke krijgt de kleine recreatievaart een flinke impuls. En wordt de leefbaarheid van het gebied vergroot. ,,It jout reuring yn de doarpen.” Ook de IJswegencentrales in het gebied zijn bij het project betrokken. Bij sterk ijs is het voor het uitzetten van toertochten noodzakelijk om het aantal klúnplekken zoveel mogelijk te beperken.

Om de routes geschikt te maken voor sloepen moet de doorvaarhoogte van de bruggen naar 1,50 meter worden gebracht. Veel boerenbruggetjes zullen vrij eenvoudig kunnen worden aangepakt. Anders ligt dat met de doorvaarten in de provinciale wegen. Het omhoog brengen van deze bruggen zal een kostbare aangelegenheid zijn.

Er is subsidie gevraagd en toegekend (plattelandsprojecten) voor de inventarisatie en deze is uitgevoerd in de zomer van 2011.

Hieronder een afbeelding van het gehele gebied, voor Arum gaat het om de vaart tussen de Franekervaart en Lollum.

kaart_farwegen

De bedoeling is dat de betrokken dorpsbelangen zich inspannen om het plan te realiseren, op termijn. Dat betekent dat elk dorp zijn gemeente informeert zodat toekomstige investeringen (denk bijvoorbeeld aan het onderhoud en/of verhogen van bruggen) in het beleid van die gemeente wordt meegenomen. Daarnaast worden overkoepelende organisaties als plattelandsprojecten, wetterskip Fryslan en de provincie gevraagd het plan uit te voeren.