Activiteiten

2021

 • maandelijks

Vergadering van het Dorpsbelang bestuur, door corona tot najaar 2021 vervangen door online Teams-vergaderingen en WhatsApp contact. De ledenvergadering staat in oktober gepland. In de loop van het jaar is wederom veel aandacht besteed aan de nieuwe school. Er zijn verschillende subsidies verkregen om binnen de school een Multifunctionele Ruimte te realiseren. Daarnaast is er hard gewerkt aan het behoud van de vlak naast de nieuw te bouwen school liggende gymzaal die voor jong en oud een belangrijke functie heeft. Verdere aandachtspunten waren onder meer: locatie zendmast, verkeerssituatie in Arum, bestemming oude scholen (en ontmoetingsruimten kerk).

Overleg van de Stichting Gouden Land met vertegenwoordigers van de dorpsbelangen van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich dit vindt plaats via Teams. De Waddenfondsaanvraag is in maart gehonoreerd – de voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. Voor de definitieve start wachten we nog op uitsluitsel van de Provincie over de nog ontbrekende 15.000 euro co-financiering.

 • januari?

60+ middag – info opvragen bij Corry

 • 4 mei

Aangepaste 4 mei herdenking zonder publiek. De korte ceremonie was via livestream te volgen.

 • 25 mei

Bestuurlijk overleg met Wethouder Erik Faber. Onderwerpen: locatiebezoek nieuwe school, behoud gymzaal, verkeer, bestemming vrijgekomen gebouwen, woonbestemming industrieterrein, Gouden Land, zendmast, duurzaamheid, glasvezel.

 • 15 juni

Stichting Gouden Land te gast bij omroep Súdwest Fryslân Cultuur

https://www.youtube.com/watch?v=BuxOwdR1xfw&t=8s

2020

 • maandelijks

Overleg bestuur Dorpsbelang – de maandelijkse vergaderingen zijn door corona grotendeels vervangen door online Teams-vergaderingen en WhatsApp overleg. De jaarlijkse ledenvergadering is uitgesteld. De focus lag ook dit jaar op de nieuwe school, de verkeerssituatie, de zendmast en bestemming oude scholen.

Overleg van de Stichting Gouden Land met vertegenwoordigers van de dorpsbelangen van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich. De eerste aanvraag wordt door de bestuursleden aangepast voor indiening bij de volgende subsidieronde van het Waddenfonds in december.

 • 21 januari

Eerste aanvraag van Stichting Gouden Land (samenwerkende dorpsbelangen) ingediend bij het Waddenfonds. Deze werd helaas niet gehonoreerd.

 • 7 februari

De sportstichting had een zeer geslaagde vrijwilligersavond georganiseerd op 7 februari 2019. Er waren ongeveer 60 vrijwilligers aanwezig. Jan Bloemsma zorgde voor de muziek. Dorpsbelang heeft hiervoor nu subsidie aangevraagd.

 • 4 maart

Enquete ten behoeve van de nieuwe Dorpsvisie

 • 26 maart

Oproep vrijwilligers om in deze moeilijke Corona tijd contact met onze dorpsgenoten te waarborgen en om waar nodig te helpen met boodschappen etc. Het inschakelen van vrijwilligers bleek niet nodig – als er hulp of gezelschap nodig was werd dit door buurtgenoten geboden. Daarnaast leverde onze lokale SPAR, zoals altijd, een prima service met bezorgen van de dagelijkse boodschappen.

 • 4 mei

Aangepaste 4 mei herdenking zonder publiek. De korte ceremonie was via livestream te volgen.

 • 22 september

Gebiedsbijeenkomst van de Stichting Gouden Land met agrariers en belangstellenden om een gebiedsvisie op te stellen voor de dorpen en de landbouwgebieden in de “Lytse Bouhoeke”. De resultaten van de bijeenkomst zijn samengevat in een prachtig tekenverslag.

 • 12 november

In samenwerking met Robben Metaalrecycling Sneek is een oud-ijzer inzameling opgezet. De opbrengst van het oud ijzer komt ten goede aan het dorp, Dorpsbelang zal een goede besteding zoeken.

 • 29 november

In verband met Corona gaan we niet naar Sinterklaas op het schoolplein maar komt hij bij ons thuis langs!

 • 7 december

Deelname vertegenwoordiger Dorpsbelang aan online uitzending over Natuurinclusieve Landbouw. Vanuit de Stichting Gouden Land worden verschillende initiatieven voor vergroten van de biodiversiteit en stimuleren van gebruik van lokale producten nader belicht https://youtu.be/_NNhJj5VcyE

 • 20 december

In samenwerking met Herberg de Gekroonde Leeuw is een grote kerstboom met verlichting geplaatst om toch een beetje gezelligheid te brengen in deze donkere tijd.

 • 23 december

Herziene aanvraag van Stichting Gouden Land (samenwerkende dorpsbelangen) ingediend bij het Waddenfonds voor “Gouden Land op weg naar de toekomst”. Deze aanvraag is 5 maart 2021 gehonoreerd.

2019

 • maandelijkse activiteitem

Vergadering bestuur Dorpsbelang. Aandachtspunten: nieuwe school: er zijn drie ontwerpen gemaakt door verschillende architecten. Het gekozen ontwerp staat op onze website. De omvang van de school wordt bepaald door het aantal leerlingen. Het wordt een energie neutrale school met zonnepanelen en goede isolatie. Bij de realisatie van de nieuwe school zal aandacht worden besteed aan de verkeerssituatie in Arum. Mede vanwege de school wordt de zendmast verplaatst. Inwoners staan niet achter de door KPN aangedragen locatie. Daarom zijn alternatieven aangedragen waaronder (1) de suikerbietenopslag tussen Arum en Pingjum, (2) links achter de sportvelden, (3) naast de “Brakke Pyp” : de brug in de Groene Dijk tussen Arum en Pingjum.

Overleg van de Stichting Gouden Land met vertegenwoordigers van de dorpsbelangen van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich. Er wordt een aanvraag bij Waddenfonds voorbereid met als doel behoud van de cultuurhistorische landschapswaarde van het gebied en vergroten van de zichtbaarheid.

 • 8 maart

Een gezellige middag voor 60+ers georganiseerd door Dorpsbelang met een optreden van het duo VOOR DE JEUGD VAN VROEGER uit Sliedrecht, oud-hollandse spelletjes en eten van de Arumer kookclub.

 • 15-16 maart

Met ondersteuning van Oranjefonds grote schoonmaakbeurt van jeugdhonk de Raat. De apparatuur in de Raat wordt nagekeken door Jan Bloemsma. Buitenom wordt nog opgeknapt – vanwege het weer lukte dit deze dag helaas niet. De jeugd maakt weer gebruik van de Raat en er worden kinderfeestjes in het gebouw gevierd.

 • 18 maart

Bezoek van burgemeester Jannewietske de Vries aan Arum. Activiteiten en gespreksonderwerpen: locatiebezoek nieuwe school, Masterplan Gouden Land, renovatie gymzaal, beperking snelheid doorgaand verkeer, locatie zendmast, woonruimte starters en ouderen. 

 • 18 april

Jaarvergadering Dorpsbelang. Sander Veenstra van Natuurmonumenten geeft een uiteenzetting  over het Arumer Bos met prachtige foto’s. 

 • 27 april

Koningsdag met verschillende spelactiviteiten voor jong en oud. I.s.m. Herberg de Gekroonde Leeuw een Whats-app speurtocht en knutselen voor de kleintjes.

 • 4 mei

Dodenherdenking : kranslegging bij het monument, met een grote publieke belangstelling en opgeluisterd door ons muziekkorps. 

 • 18 mei

De opnieuw ingerichte speeltuin wordt geopend door twee fantastische clowns in combinatie met een leuke voorjaarsfair.  

 • 21 juli

Uitzending vanuit Arum (radio) bij Omrop Fryslan. Allerlei onderwerpen over Arum passeerden de revue en veel dorpsgenoten kwamen aan het woord. https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-21-july-2019-1100

 • 27 juni

Bijeenkomst agrariers en belangstellenden om ideeen voor een duurzame toekomst van het Gouden Land gebied te bespreken.

 • 15 september

Informatieve avond over de aanleg van glasvezel internet in Herberg de Gekroonde Leeuw met mogelijkheid om zich aan te melden. 

 • 14 november

Actie voor behouden van de gymzaal: Inspraak door Bonne Dijkstra namens Dorpsbelang bij de raadsvergadering van gemeente SWF. De inspraak kon live worden gevolgd via internet. 

 • 23 november

Sinterklaas intocht. Een groot aantal dorpsgenoten wachtten de Sint en zijn gevolg op, op het schoolplein. Daar kwam hij niet per stoomboot of per koets, maar per duo-scootmobiel. Opa Piet zat achter het stuur. De grote verrassing was de komst van de ‘siekenauto’ met babypietje! 

 • 30 november

Winterfair in en om Herberg de Gekroonde Leeuw met lokale producten en live muziek