Samenwerking Dorpen

De vijf dorpen in het Marneslenkgebied (Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich) hebben krachten gebundeld om een gemeenschappelijke visie op te stellen als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur ondersteunt de initiatiefnemers bij het opstellen van het masterplan ‘Gouden land’.

In het masterplan ligt de nadruk allereerst op de ontwikkeling van het landschap. Hierbij wordt vanuit verschillende invalshoeken en belangen gekeken naar het gebied. Denk aan inwoners van de dorpen, boeren en touristen. De beleving van het landschap staat centraal. Als je naar buiten gaat; wat zie, hoor, ruik en voel je dan? Wat kunnen we doen om biodiversiteit te vergroten? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering? Welke aanpassingen zijn nodig of gewenst om het wandel-, fiets- en vaarnetwerk in onze omgeving optimaal te maken?

Bij het ontwikkelen van het gebied wordt inspiratie gezocht in oude verhalen. De ontstaansgeschiedenis van het Marneslenkgebied is bijzonder rijk en gelaagd. Een reeks pioniers heeft het gebied in de loop van de eeuwen kleur gegeven met een zelfbewuste, strijdbare houding. Te denken valt aan de monnikken in Pingjum, Grutte Pier en Jan Timmer in Kimswerd en Menno Simons in Witmarsum.

In Marne Art worden landschapskunst ingezet als verkenner voor de gebiedsontwikkeling. Het primaire doel van de geplande kunstprojecten is om mensen uit te nodigen tot reflectie over het landschap. De details van alle plannen en informatie over de voortgang van het Gouden Land project zullen permanent toegankelijk worden gemaakt in het kenniscentrum van Nieuw Atlantis in Pingjum.

In het najaar van 2018 wordt het concept masterplan voorgelegd aan de bewoners. Tijdens twee gebiedsbijeenkomsten worden bewoners uitgenodigd om mee te denken en om bestaande ideeen aan te vullen. Eind november volgt de definitieve versie.

GoudenLand_Flyer gebiedsbijeenkomst 14-11-2018