Samenwerking Dorpen

De vijf dorpen in het Marneslenkgebied (Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich) hebben krachten gebundeld om een gemeenschappelijke visie op te stellen als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De uitgangspunten hiervoor zijn samengevat in het masterplan.

Werkgroep verhalen en routes

Bij het ontwikkelen van het gebied wordt inspiratie gezocht in de ontstaansgeschiedenis van het Marneslenkgebied. Markante pioniers hebben het gebied in de loop van de eeuwen kleur gegeven met een zelfbewuste, strijdbare houding. Te denken valt aan de monnikken in Pingjum, Grutte Pier en Jan Timmer in Kimswerd en Menno Simons in Witmarsum. Aan de hand van de levensverhalen van deze pioniers worden belevingsroutes uitgezet.

Werkgroep klimaat

Informatie over het landschap in het verleden en de toekomst wordt permanent toegankelijk gemaakt in het kenniscentrum van Nieuw Atlantis in Pingjum. In Zurich wordt gewerkt aan renovatie van de oude schuur in Zuricher Oord en herstel van de oude dobbe. Daarnaast wordt het Dijkstoel project uitgewerkt.

Werkgroep biodiversiteit

In deze groep spelen de agrariers in ons gebied een centrale rol. Er zijn drie speerpunten: punt 1. Vertegenwoordigers van de akkerbouwers en veehouders kijken samen met adviseurs hoe zij de onderlinge samenwerking en daarmee de toekomstbestendigheid van het gebied kunnen versterken. punt 2. Samen met Wetterskip wordt gekeken of we de oevers en de begaanbaarheid  van de dijken kunnen verbeteren. Tegelijkertijd wordt gekeken naar mogelijkheden om akkerranden kruiden en bloemrijker te maken. punt 3. Samen met de Gemeente wordt gewerkt aan verbeteren van de biodiversiteit van de bermen – hierbij sluiten we aan bij de bredere plannen om de leefomgeving voor bijen, insekten en vogels te verbeteren. 

Als je belangstelling hebt om in een van de groepen mee te denken laat het dan even weten met een mailtje aan dorspbelangarum@live.nl !