Verkeersafsluiting Pingjum

Vanaf maandag 27 mei tot en met maandag 17 juni 2019 is het kruispunt Hanialaan/Taekelaan, Riegeweg/Nesserlaan bij Pingjum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 Om welke werkzaamheden gaat het?

Op het kruispunt Hanialaan/Taekelaan/Riegeweg/Nesserlaan vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

 Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Freddie van der Veen van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–10248810. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Uitnodiging Gemeente Gast van de Raad

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale ‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan een raadsvergadering. Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond. Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag je de raadsvergadering bijwonen. De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag: 4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!

Gast van de Raad l apr-mei-jun 2019

Voortgang plannen zendmast

Hierbij een update over de stand van zaken m.b.t. het zoeken naar een locatie voor een zendmast in Arum.

Afgelopen week heeft de gemeente een gesprek gehad met de KPN. KPN heeft gekeken naar de 3 locaties die tijdens de bijeenkomst op 26 nov zijn besproken. KPN geeft de voorkeur aan de locatie bij de sportvelden omdat zij dan voor de meeste percelen het ‘binnen bellen’ kunnen garanderen.

De sportvelden was optie 2 van de voorgestelde locaties van Dorpsbelang en OVA. Ook de gemeente heeft voorkeur voor de locatie bij het sportveld. Dit omdat deze het meeste aansluit bij het huidige overheidsbeleid. De huidige mast van Vodafone staat ook al vlakbij de sportvelden, al moet die worden verplaatst i.v.m. de realisatie van de school.

KPN gaat nu de locatie in kaart brengen, doorrekenen en ze moeten ook toestemming krijgen van de grondeigenaren/huurders/pachters. De Gemeente blijft in contact met de KPN. Als alles helder is, wordt er een informatiemoment gepland.

De Gemeente en de KPN zijn nog steeds in de onderzoeksfase. Er is nog geen aanvraag ingediend.

“Nieuwe” kluis voor Archief Dorpsbelang Arum

Al geruime tijd lag er bij Dorpsbelang Arum een verzoek van onze dorpsarchivaris om uit te kijken naar een ” nieuwe ” kluis.

De vier bestaande kluizen raakten  zo langzamerhand vol.

Het is dorpsarchivaris Oane Anema inmiddels zelf gelukt om er ééntje op de kop te tikken.

Het transport en het plaatsen was nog wel een punt.

Oane’s broer Siep en zijn zoon Almer hadden gelukkig de juiste gereedschappen.

Zij  hebben er voor gezorgd dat kluis nummer 5 op zijn plek staat, zodat Oane weer vooruit kan.

Namens het bestuur van Dorpsbelang dank daarvoor!

Op de foto’s : Siep en Almer bezig met het plaatsen van de kluis.

    

 

 

Enquete over bereikbaarheid van Arum met openbaar vervoer

In opdracht van de Provincie Fryslân- gaat “Bûtengewoan Berikber”aan de slag met de bereikbaarheid en de  leefbaarheid van het platteland in Friesland nu en in de toekomst. Personenvervoer staat hierbij centraal en er is een raakvlak met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Friesland in 2020.  Het project gaat echter verder dan alleen de bus en de trein, het richt zich bij voorbeeld op vragen als hoe een dorp bereikbaar blijft voor studenten en ouderen die niet (meer) over een auto beschikken, mensen die ziek zijn etc.. Bewoners van dorpen in Friesland wordt gevraagd hierover mee na te denken en alternatieven in te brengen. Een deel van  het Openbaar Vervoer Budget kan wellicht anders, slimmer en efficiënter worden ingezet zodat dorpen ook in de toekomst (beter) bereikbaar blijven.

Inwoners van Arum kunnen meewerken door een enquête over dit onderwerp in te vullen via de site. Hoe meer inwoners de enquête invullen hoe groter de kans is dat het dorp kans maakt op een prijs van € 1000,00.

 

Overleg over KPN zendmast in Arum

Op verzoek van de gemeente heeft op 26 november 2018  overleg plaatsgevonden over de voorgenomen plaatsing van een KPN zendmast in Arum. Aanwezig bij het overleg waren gemeente Súdwest-Fryslân, KPN, Antennebureau, dorpsbelang en ondernemersvereniging Arum. Het overleg is door allen positief en constructief ervaren. De kern van het overleg lag bij het aandragen van en aantal alternatieve locaties, in aanvulling op de optie van plaatsing bij de familie Anema. Dorpsbelang en ondernemersvereniging hebben onderstaande locaties in volgorde van voorkeur opgegeven.

  1.  Bietenopslag ‘brakke pijp’
  2.  Sportvelden Arum
  3.  Arumerbos

De KPN houdt vooralsnog de locatie van familie Anema nog als mogelijke optie. De gemeente en  KPN gaan nu, voor de aangedragen alternatieve locaties, onderzoek doen naar de mogelijkheden. Wanneer de resultaten bekend zijn zal er opnieuw overleg zijn met de partijen.