Voortgang plannen zendmast

Hierbij een update over de stand van zaken m.b.t. het zoeken naar een locatie voor een zendmast in Arum.

Afgelopen week heeft de gemeente een gesprek gehad met de KPN. KPN heeft gekeken naar de 3 locaties die tijdens de bijeenkomst op 26 nov zijn besproken. KPN geeft de voorkeur aan de locatie bij de sportvelden omdat zij dan voor de meeste percelen het ‘binnen bellen’ kunnen garanderen.

De sportvelden was optie 2 van de voorgestelde locaties van Dorpsbelang en OVA. Ook de gemeente heeft voorkeur voor de locatie bij het sportveld. Dit omdat deze het meeste aansluit bij het huidige overheidsbeleid. De huidige mast van Vodafone staat ook al vlakbij de sportvelden, al moet die worden verplaatst i.v.m. de realisatie van de school.

KPN gaat nu de locatie in kaart brengen, doorrekenen en ze moeten ook toestemming krijgen van de grondeigenaren/huurders/pachters. De Gemeente blijft in contact met de KPN. Als alles helder is, wordt er een informatiemoment gepland.

De Gemeente en de KPN zijn nog steeds in de onderzoeksfase. Er is nog geen aanvraag ingediend.

“Nieuwe” kluis voor Archief Dorpsbelang Arum

Al geruime tijd lag er bij Dorpsbelang Arum een verzoek van onze dorpsarchivaris om uit te kijken naar een ” nieuwe ” kluis.

De vier bestaande kluizen raakten  zo langzamerhand vol.

Het is dorpsarchivaris Oane Anema inmiddels zelf gelukt om er ééntje op de kop te tikken.

Het transport en het plaatsen was nog wel een punt.

Oane’s broer Siep en zijn zoon Almer hadden gelukkig de juiste gereedschappen.

Zij  hebben er voor gezorgd dat kluis nummer 5 op zijn plek staat, zodat Oane weer vooruit kan.

Namens het bestuur van Dorpsbelang dank daarvoor!

Op de foto’s : Siep en Almer bezig met het plaatsen van de kluis.

    

 

 

Enquete over bereikbaarheid van Arum met openbaar vervoer

In opdracht van de Provincie Fryslân- gaat “Bûtengewoan Berikber”aan de slag met de bereikbaarheid en de  leefbaarheid van het platteland in Friesland nu en in de toekomst. Personenvervoer staat hierbij centraal en er is een raakvlak met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Friesland in 2020.  Het project gaat echter verder dan alleen de bus en de trein, het richt zich bij voorbeeld op vragen als hoe een dorp bereikbaar blijft voor studenten en ouderen die niet (meer) over een auto beschikken, mensen die ziek zijn etc.. Bewoners van dorpen in Friesland wordt gevraagd hierover mee na te denken en alternatieven in te brengen. Een deel van  het Openbaar Vervoer Budget kan wellicht anders, slimmer en efficiënter worden ingezet zodat dorpen ook in de toekomst (beter) bereikbaar blijven.

Inwoners van Arum kunnen meewerken door een enquête over dit onderwerp in te vullen via de site. Hoe meer inwoners de enquête invullen hoe groter de kans is dat het dorp kans maakt op een prijs van € 1000,00.