HOME

Welkom op de site van Dorpsbelang Arum

Arum heeft al jaren een dorpssite, en die vind je hier: arum-friesland.nl
Op Arum-friesland.nl verandert niets, daar staat alle informatie over verenigingen, activiteiten,en je vindt er veel foto’s en nieuwtjes uit het dorp. Dat was zo en blijft zo.

arum

Op deze site wil het bestuur van Dorpsbelang Arum de Arumers informeren over zaken waar het bestuur mee te maken heeft. Zo hopen we meer mensen in het dorp te informeren over wat we doen – ook buiten die ene jaarvergadering.
Daarnaast schrijven we over projecten die lopen en waar we bij betrokken zijn, verwijzen we naar informatie die iedereen wel eens nodig heeft maar niet altijd kan vinden (contact met de gemeente, de afvalkalender enz.) en proberen we zoveel mogelijk bestuurszaken naar buiten te brengen.

SUPERSNEL INTERNET IN ARUM?

 

De provincie stelt geld beschikbaar voor de aanleg van glasvezel op het platteland van Friesland

 breedband

 

Helaas zijn er op dit moment pas 5 Arumers die belangstelling hebben getoond en dat is te weinig, veel te weinig!

UPDATE november: inmiddels zijn het er meer dan 30 – maar ook dat is nog steeds heel veel te weinig.

Vooral in het buitengebied zijn veel witte vlekken, plekken waar geen kabel ligt en die te ver van een centrale afliggen om gebruik van snel internet te kunnen maken. Dat is voor de bewoners maar ook voor de bedrijven die er gevestigd zijn lastig. Steeds vaker is een snelle verbinding nodig, bijvoorbeeld om de melkrobot op afstand in de gaten te houden.

De dorpen Lytsewierrum, Rien, Itens, Hinnaard en Hidaard zijn al aangesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk.

 

Hoe meer mensen aangeven dat ze sneller internet willen, hoe groter de kans dat Arum internet via glasvezel krijgt, dus meld je aan als belangstellende. De provincie kijkt aan de hand van de lijst met belangstellenden waar de nood het hoogst is, dus zet Arum op de glasvezelkaart en meld je aan

via deze site: friesland op glas

glas

Jaarvergadering 2015: 15 april in Herberg de Gekroonde Leeuw

De jaarvergadering is dit jaar niet in maart maar een maand later, en wel op woensdag 15 april.

De agenda zal in het dorp verspreid worden en daar staan een paar belangrijke zaken op waar de leden zich over uit kunnen spreken:

1. Het bestuur wil een aantal taken af gaan stoten. Er is simpelweg onvoldoende mankracht om alles goed voor te bereiden en uit te voeren. Bovendien gaat het om taken die heel goed door anderen kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de spelletjes op Koningsdag, de lampionoptocht, de intocht van Sinterklaas en de 55+ middag. We zijn heel benieuwd wat u van dat voornemen vindt.

2. Naar aanleiding van het jaarlijks overleg met de gemeente zijn er prioriteiten gesteld aan onze plannen/ wensen uit de dorpsvisie. We leggen graag uit hoe we tot die keuzes gekomen zijn en horen graag of er bijgesteld moet worden.

3. Wat als wandelpad bedoeld was is een hondenuitlaatstrook geworden – hoe gaan we verder met het Baarderbuorrenbos en het rondje Boltapad – bos?

 

enz enz

Tot 15 april.

 De Buurt BOA:

BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar.

De buurt-boa is het aanspreekpunt in de buurt.

Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de wijkagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in de directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de wijkagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.

 

Taken van de buurt-boa zijn onder andere:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor inwoners
 • Geven van voorlichting en advies aan inwoners
 • Toezicht en handhaving op de veiligheid
 • Het tegen gaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
 • Handhaven van het hondenbeleid
 • Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil
 • Toezicht op afvaldumpingen
 • Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en dergelijke die langer dan drie dagen op de openbare weg staan
 • Bestrijding van overlast door jeugd
 • Integraal- en recreatietoezicht
 • Handhaving parkeerexcessen

Rene Kuipers – de buurtBOA – is telefonisch te bereiken op: 0515-484541

Via email: handhavingpubliekdomein@sudwestfryslan.nl t.a.v. René Kuipers

 

Arum – Achlum net Foar de Wyn – Hettinga heeft plan ingetrokken.

molensneeVia Fryslan Foar de Wyn en dorpsbelang Achlum kregen we vandaag – 6 juni 2014- bericht dat het plan voor het plaatsen van 4 molens tussen Arum en Achlum is ingetrokken door de initiatiefnemer, de heer Hettinga.

Zowel dorpsbelang Achlum als dat van Arum ontvingen de afgelopen week reacties op het plan. Overwegend negatief, en ook van de bestaande molen blijken mensen last te hebben. Het zal hen dan ook geruststellen dat het de bedoeling is dat deze molen elders in een opschalingscluster wordt opgenomen en van deze plek verdwijnt.

Het bestuur van dorpsbelang Arum is blij dat de signalen van Arumers en Achlumers snel zijn opgepikt en serieus zijn genomen door de initiatiefnemer.

 

Dorpsbelang Arum wil graag de verzamelde argumenten overdragen aan Fryslan Foar de Wyn, omdat het gaat om zinnige zorgen en argumenten.

Wie van plan was op 10 juni zijn mening te laten horen op de regiobijeenkomst en zijn argumenten nog niet doorgaf aan het bestuur van dorpsbelang vragen we daarom met klem dat alsnog te doen.

Ook willen we graag dat er een richtlijn komt voor participatie en compensatie voor omwonenden zodat niet iedereen het wiel zelf uit hoeft te vinden.

Het enige dat nu beschikbaar is de berekening van de lasten en baten zoals die vermeld wordt op de site van Hou Friesland Mooi. Daaruit blijkt dat het rendement van de molens indrukwekkend is, zowel voor de eigenaren van de molen als voor de eigenaren van de grond.

Wij zouden graag zien dat een substantieel deel daarvan vloeit naar de buren, de omgeving. Daarmee kan wellicht draagvlak worden gewonnen bij omwonenden die vrezen voor hun uitzicht, geluidshinder en slagschaduw of voor waardedaling van hun woning.

Arum – Achlum Foar de Wyn? Regiobijeenkomst: 10 juni 2014 in Witmarsum.

windparkArumAchlumFryslan Foar de Wyn heeft heel veel plannen ontvangen van mensen en bedrijven die windturbines willen bouwen in onze gemeente. Ze hebben de plannen in twee lijsten verdeeld: de plannen die volgens hen kans van slagen hebben en de plannen waarvoor dat niet geldt. Op nr. 1 van de lijst met haalbare plannen staathet plan om 4 molens van 3 mW te bouwentussen Arum en Achlum, haaks op de Monnikenweg.

 

Het plan is ingediend door Hettinga (en Dijkstra) en op onze pagina over windenergie is meer informatie te vinden.

 

In tegenstelling tot wat op het aanvraagformulier van de indiener(s) staat hebben noch dorpsbelang Arum, noch dorpsbelang Achlum positief gereageerd op de plannen. We hebben er kennis van genomen, in beide gevallen door een bezoek van een bestuurslid aan de initiatiefnemer, maar geen standpunt ingenomen, laat staan afspraken gemaakt. Beide besturen moeten de plannen nog bespreken en hebben dus geen standpunt bepaald, noch positief noch negatief.

 

We vinden het onze taak om informatie te geven en iedereen op de hoogte te houden van de plannen en de stappen die (kunnen) volgen.

 

Voor betrokkenen worden nu avonden georganiseerd door Fryslan Foar de Wyn waar de plannen besproken worden en waar vooral ook duidelijk moet worden in hoeverre er draagvlak voor de plannen is van de omgeving.

 

Op de avond van 10 juni wordt in het oude gemeentehuis HERBERG DE GEKROONDE ROSKAM in Witmarsum dit plan (met nog 3 anderen) besproken.
Aanvang 19.30.

Arumers, laat horen wat je ervan vindt en zorg dat je er bent. Graag aanmelden op de site van Fryslan Foar de Wyn.

 

Vul de enquete in, op de site van Fryslan Foar de Wyn. Dat kost maar weinig tijd en is van groot belang om het draagvlak voor de plannen in beeld te krijgen:

Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan.

 

Natuurlijk wil het bestuur van dorpsbelang ook graag weten wat iedereen van de plannen vindt dus stel ons op de hoogte. Dat kan eenvoudig via het contactformulier.

Contributie

overboeken

De kascommissie was er niet blij mee: te veel leden maakten in 2013 hun 7 euro contributie niet over op de rekening van dorpsbelang.

 

Vergeten?

Strookje kwijt?

 

Maak het uzelf en ons gemakkelijk en maak er een automatische betaling van.

 

Dat is heel eenvoudig als u bankiert via internet en het scheelt ons enorm veel tijd.

Alvast bedankt, bestuur en kascommissie.

Jaarvergadering

Op woensdag 12 maart 2014 houden we onze jaarvergadering. Deze begint al om 19.30 omdat we na de pauze zoveel mogelijk tijd willen overhouden voor een avondje politiek. De agenda voor de jaarvergadering wordt rondgebracht in het dorp en is hier te downloaden.

 

Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van SWF en daar doen 11 partijen aan mee. Van 9 partijen hebben we doorgekregen dat ze vertegenwoordigd zullen zijn en door wie.

CDA                                Maarten Offinga (lijsttrekker en nu wethouder)
PvdA                              Wigle Sinnema (tweede op de lijst en nu wethouder)
FNP                                Durk Stoker (lijsttrekker) en ook aanwezig Liskje Flapper (nr. 5)
VVD                                Hielke Bandstra (lijsttrekker en nu raadslid)
GroenLinks                       Angeline Kerver (lijsttrekker en nu raadslid)
Gemeentebelangen            –
D66                                komen wel maar geen naam doorgegeven
CU                                 Geartje Horjus-Vos (tweede op de lijst)
TTL                                Klaas Jan Semplonius (lijsttrekker en nu raadslid)
SP                                 Carla van der Hoek (lijsttrekker) en ook aanwezig Harmen de Wind (nr. 2)
Partij voor de bijstand       –

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de plannen voor windenergie van de provincie en het rijk, het aanbod van huurwoningen, de toekomst van de scholen in Arum, de (bezuinigingen) op de zorg.

 

De laatste burgemeester van Wunseradiel, de heer Theunis Piersma, zal het gesprek leiden.

Van het bestuur

Naar aanleiding van de onveilige situatie rond de plaats van de brievenbus heeft dorpsbelang al enige keren contact opgenomen met de eigenaar Post NL. Helaas leidde dat niet tot resultaat.
In het jaarlijks overleg met de gemeente hebben we daarom aan hen gevraagd actie te ondernemen en dat heeft gewerkt: de brievenbus is verplaatst naar de parkeerplaats bij de kerk.

Hou Friesland Mooi

Op 4 april organiseerde het comite “Hou Friesland Mooi” een informatie avond voor de inwoners van Arum en Kimswerd in Herberg de Gekroonde Leeuw.
Dit comite wordt gevormd door bewoners van het gebied waar de provincie graag veel grote windturbines wil plaatsen. Sinds de plannen bekend zijn hebben ze veel informatie verzameld over wat er mogelijk gaat gebeuren en met betrokken partijen gesproken over de (on)mogelijkheden van het plan.

De heer Albert Koers gaf een presentatie over de ontwikkelingen en mensen in de zaal kregen uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen en plaatsen van opmerkingen. Inzet van het comite is uitvoering van de huidige plannen te voorkomen door mee te denken over alternatieven. Ze heeft daarvoor een eigen plan opgesteld dat gedurende een aantal informatieavonden wordt voorgelegd aan de bewoners van het gebied om de meningen te peilen. Uitganspunt daarbij is niet alleen maar NEE te zeggen tegen wat er voorligt maar ook mee te denken over wat misschien wel zou kunnen en de manier waarop dat gerealiseerd kan worden. Duidelijk moet zijn dat de geplande grootschalige plannen niet passen bij de leefomgeving omdat zo landschap en gezondheid van bewoners gevaar lopen.

Meer informatie op de site van Hou Friesland Mooi, en op de pagina over windenergie op deze site.

Windenergie

Op de jaarvergadering van 2013 staat ook dit punt op de agenda, dus kom op 13 maart!

De provincie Fryslan heeft de ontwerpstructuurvisie Windstreek 2012 ter inzage liggen tot en met zondag 11 november (de termijn is verlengd door de provincie op verzoek van Dorpsbelang!).
In die visie staat hoe men denkt in 3 zoekgebieden windmolens te gaan plaatsen.
Arum bevindt zich in dat gebied, net als de andere dorpen tussen grofweg Harlingen Makkum en Bolsward.
Helaas heeft de provincie geen contact gelegd met de dorpen en inwoners van het gebied waardoor we pas bij toeval en op het nippertje over de informatie kunnen beschikken. Alleen al dat feit is een protest waard en dat heeft dorpsbelang Arum dan ook ingediend bij provincie en gemeente in de vorm van een zienswijze. Een plan dat mogelijk enorme impact heeft op onze leefomgeving had in een zo vroeg mogelijk stadium met ons gecommuniceerd moeten worden maar dat is niet gebeurd.
We hebben een speciale pagina gemaakt waarop we zoveel mogelijk informatie en zienswijzen verzamelen. Die pagina vind je hier.
De windmolens zullen niet zomaar geplaatst (kunnen) worden en we willen voor het zover is uitgebreid voorgelicht worden en gehoord worden door de provincie en de gemeente.

 • We willen dat er voorlichtingsavonden voor de bewoners worden georganiseerd.
 • Met de dorpsbelangen van de dorpen om ons heen hebben we contact over de gang van zaken en het plan.
 • Met de provincie hebben we contact om te proberen de termijn voor het indienen van zienswijzen te verlengen.
 • We hebben een pagina gemaakt met meer informatie, zienswijzen en achtergronden.

Wat kunt U doen?

 • Zelf een zienswijze schrijven en opsturen. Doe dat uiterlijk a.s. zondag 11 november.
 • Een van de al geschreven zienswijzen uitprinten, aanpassen met uw eigen gegevens, en opsturen, ook uiterlijk zondag 11 november
 • Contact zoeken met de vertegenwoordigers van de politiek, statenleden en gemeenteraadsleden door het sturen van brieven en emails. De adressen zijn te vinden op de site van de provincie en die van de gemeente

HIER IS DE PAGINA MET MEER INFO EN VOORBEELDEN.

Huurwoningen te koop

Het zal u niet zijn ontgaan: steeds vaker komt er een TE KOOP bord te staan bij huizen die tot dan toe verhuurd werden door woningstichting Elkien. Terwijl er in het dorp mensen op de wachtlijst staan die zo’n woning graag willen huren. Als Elkien de huurhuizen verkoopt en geen nieuwe bouwt blijven er te weinig betaalbare huizen voor huurders beschikbaar, tenminste, dat denken wij. We hebben daarom gevraagd of iemand van Elkien ons kan uitleggen waarom dat gebeurt. En we vragen iedereen in Arum die nu of binnenkort een woning zoekt ons te laten weten hoe lang u zoekt en wat u zoekt. Ook als u nog niet staat ingeschreven maar wel graag (de komende jaren) een huurwoning in Arum wilt horen we dat graag! Als wij weten wat er nodig is kunnen we daarover met de woningstichting praten en naar oplossingen zoeken. Dus mail ons, bel ons of doe een briefje bij een bestuurslid in de bus. En kom naar de jaarvergadering, want er komt iemand van Elkien uitleggen hoe het zit.

UPDATE (voor wie niet op de jaarvergadering was:)

Elkien zegt het zwaar te hebben door alle heffingen en de aanhoudende crisis. Beleid is daarom te zorgen voor haar verplichtingen tot onderhoud door woningen uit het bestand te verkopen. Dorpsbelang heeft een lijst gekregen van Elkien ter beoordeling en in haar reactie heeft het bestuur met namen gekeken naar het behouden van zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen in Arum. Met als gevolg dat vooral de duurdere huurwoningen ter verkoop zullen worden aangeboden.

Aanvullingen en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!

Wijzigingen openbaar vervoer

We hebben sinds een paar maanden te maken met Arriva als busmaatschappij.
De nieuwe situatie is niet erg prettig voor wie met de bus naar Franeker wil, en de opstapper rijdt langs de halte aan de Monnikenweg maar stopt er niet. Ook zijn er problemen met de gestegen prijzen en de aansluiting van bus en trein in Franeker gemeld bij het bestuur.

 

Met de dorpen om ons heen en de gemeenten Sudwest Fryslan en Franekeradeel is inmiddels overleg geweest met de provincie die het openbaar vervoer aanbesteedt en dus verantwoordelijk is.

Samengevat: er is 25% minder te besteden en dus is er geschrapt in het aantal keren dat er bussen rijden op ‘dunne’ lijnen – waar vaak bijna lege bussen rijden.

De provincie heeft de ergste pijn per 1 april verzacht, vooral de aansluitingen op de trein zijn sindsdien beter.
Graag horen we meer ervaringen en klachten!

Nieuw GVVP ter inzage

De gemeente Sudwest Fryslan stelt een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan op. Er is een ontwerp geschreven en dat ligt nu ter inzage tot 1 november.

Dat betekent dat u tot 1 november kunt aangeven wat u van het voorstel vind, bijvoorbeeld over het herinrichten van de Monnikenweg tot 60 km weg – categorie erfontsluitingsweg net als de Bayumerleane in plaats van de categorie die nu geldt: gebiedsontsluitingsweg.

Dorpsbelang Arum heeft in april met de gemeente overlegd over het GVVP en haar wensen kenbaar gemaakt. Helaas zien we daar weinig van terug in het ontwerp, dus hebben we een zienswijze ingediend.

 

UPDATE: De Monnikenweg blijft een gebiedsontsluitingsweg, en blijft zoals het nu is.

In het kort hieronder de inhoud van de overige pagina’s:

 

 

Het bestuur van dorpsbelang Arum